ติดต่อเรา

Home / contact

แผนกทันตกรรมพิเศษโรคฟันเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

Tel : 053-411-150-1

Mobile : 084-804-7111,084-804-7222

E-mail

chiangmaidentalhospital@hotmail.com